Om FLF

Generalforsamling

Generalforsamling i Frederiksberg Lærerforening

Generalforsamlingen er Frederiksberg Lærerforenings øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes i februar/marts.
Indkaldelse sker ved opslag på skolerne med mindst 4 ugers varsel og i fagbladet ”Folkeskolen” med mindst 3 ugers varsel.

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Den endelig dagsorden bekendtgøres ved opslag på skolerne senest 10 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Fastlæggelse af generalforsamlingens forretningsorden
3. Beretninger
4. Regnskaber for FLF, herunder delregnskab for understøttelseskassen og for FLF's særlige fond for sidste regnskabsår
5. Indkomne forslag
6. Budget for FLF og fastsættelse af almindeligt kontingent til FLF
7. Valg i henhold til § 10 i vedtægterne
8. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter til revision af de i punkt 4 nævnte regnskaber
9. Eventuelt

Punkterne 7. og 8. udgår i ulige år.

I menuen ovenfor kan du finde informationer fra tidligere generalforsamlinger.