FLFs understøttelseskonto

Frederiksberg Lærerforening har en understøttelseskonto. Nedenfor kan du se, hvilke regler foreningens vedtæger giver for denne konto.

For understøttelseskontoen gælder følgende regler:

Understøttelseskontoens saldo bekendtgøres i regnskabet.

Ethvert medlem af FLF i fraktion 1og 2 betaler årligt et af den ordinære generalforsamling fastsat særligt kontingent, der opkræves sammen med det almindelige foreningskontingent. Det særlige kontingent kan ansættes til kr. 0,00.

Indtægterne på understøttelseskontoen anvendes til:

  1. Økonomisk støtte til enkelte medlemmer, medlemmers mindreårige børn, pårørende eller medlemmers efter­ladte, som medlemmet havde forsørget helt eller delvis, og som har behov for hjælp i en vanskelig situation. Hjælpen ydes som kontant støtte eller som lån. Ved uddeling af understøttelse til efterlevende ægtefælle tages i særlig grad hensyn til gamle og svage, og for aktive medlemmer til dem, der har forsørgerpligt over for børn under 18 år.
  2. Rejselegater til FLF's medlemmer i fraktion 1, 2, og4.
  3. Konsolidering og administration af kontoen.
  4. FLF's bestyrelse foretager uddelinger i overensstemmelse med de til enhver tid for Understøttelseskontoen vedtagne principper og budgetter.
  5. Ansøgning om støtte kan af ethvert medlem af FLF indsendes til bestyrelsen, som da skal forelægge det for generalforsamlingen til afgørelse.

Skønnes der at være trang til at yde øjeblikkelig støtte, kan bestyrelsen træffe beslutning herom. Ved den påfølgende generalforsamling skal sådanne dispositioner optages på dagsordenen.

Rigtigheden af de givne oplysninger attesteres af et medlem, der er kendt med ansøgerens forhold.

Blandt de fremmødte medlemmer udloddes på den ordinære generalforsamling 5 rejselegater på hver kr.

Understøttelseskontoens midler anbringes i værdipapirer, bank eller sparekasse, som bestyrelsen finder betryggende.

Der aflægges et delregnskab for understøttelseskontoen som revideres af de af FLF udpegede revisorer. Delregnskabet følger FLF's regnskabsår, og det forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.